Tổ trưởng: cô Phạm Thị Lan Anh

Tổ phó: Cô Trần Thanh Tâm

Tổng số giáo viên: 9

STT

Họ và tên gv

Môn

Trình độ

Đảng viên

Số điện thoại

 và Email

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

1

Phạm Thị Lan Anh

Văn

Cử nhân

Đảng viên

0983100466

phamthilananh66@gmail.com

10/4/1966

1989

2

Bùi Thị Vân Anh

Văn

Cử nhân

 

0976562446

buivananhbdq@gmail.com

30/10/1979

2003

3

Phạm Thị Đào

Văn

Cử nhân

 

0976373307

Daophamdhtb87@gmail.com

18/11/1987

2010

4

Phạm Thị Hiếu

Văn

Cử nhân

Đảng viên

0986270297

Phamhieu796@gmail.com

1/12/1979

2003

5

Nguyễn Thu Hương

Văn

Cử nhân

Đảng viên

0972855099

Nthuong.c3cl@bacgiang.edu.vn

8/11/1984

2007

6

Nguyễn Thị Huyền

Văn

Cử nhân

Đảng viên

0986236788

hieu543389@gmail.com

20/10/1976

1999

7

Nguyễn Thị Hoa

Văn

Cử nhân

 

0986175973

hoasph@gmail.com

08/11/1984

2008

8

Bùi Thị Phương

Văn

Cử nhân

 

0979129839

Buiphuong.sp2gmail.com

14/12/1988

2010

9

Trần Thanh Tâm

Văn

Cử nhân

Đảng viên

0384405681

tam1981.bdq@gmail.com

10/3/1981

2005